HjemBarnehageSøkje avslag i prisen

Søkje avslag i prisen

Du kan søkje om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i Vigilo- følg lenke for pålogging til Vigilo

 

Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass. Maksprisen er fastsett til 3.000 kroner pr. månad frå og med 1. januar 2023. Barnehagane kan krevje betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen.

Det fins to moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt.

Ordning 1 – Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Austrheim kommune følgjer staten sin makspris for barnehageplass, frå 1.august: kr. 3 050,- for full veke (45 timar).

Dersom husstanden har ei samla skattbar inntekt som er lågare enn kr. 598 825,- kan ein søkje om redusert foreldrebetaling.

Husstandar som kjem inn under denne ordninga, har rett på søskenmoderasjon ut frå det dei faktisk betalar for full barnehageplass. Gjeldande satsar er: 30% for barn nr. 2, og 50% for barn nr. 3 eller fleire.

Ordning 2 - Gratis kjernetid for 2 åringar, 3- åringar, 4- åringar og 5- åringar

Tilbod om gratis kjernetid for husstandar med samla skattbar inntekt på mindre enn kr. 598 825,- pr. år.

Ordninga gjeld for:

  • 2 åringar
  • 3- åringar, 4- åringar og 5- åringar
  • barn med utsett skulestart

Kjernetid er tida frå kl. 10.00 til 14.00 kvar dag, og kan utgjere maks 20 timar for ei full veke i barnehagen.

Foreldra må søkje om gratis kjernetid – for eit barnehageår om gangen. Søknader som kjem i løpet av eit barnehageår, vil gi vedtak som med verknad ut gjeldande barnehageår.

 

Søknadsfrist

Søkjer du innan 10. august, vil redusert betaling gjelde frå barnehagestart. For barnehageåret 2023/2024 er fristen seinast 1. september. Den reduserte betalinga vil då gjelde frå 1. oktober. Søknader som vert levert etter 1. september, får verknad frå den 1. i påfølgande månad under føresetnad at søknaden er levert seinast den 1. i månaden før.

 

Dokumentasjon

Både reduksjon i foreldrebetalinga og gratis kjernetid, skal bereknast ut frå den samla brutto skattepliktige kapital- og personinntekta. Skattemelding for 2021 for den samla hushaldninga, må leggjast ved søknaden.

  • Merk all dokumentasjon med namnet til barnet ditt, og send dokumentasjonen til:
    Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim
    eller elektronisk via

    Edialog

 

Busett i Austrheim, men barnehageplass i ein anna kommune?

Går barnet ditt i Kaland barnehage eller Kystbarnehagen, må du søkje via Vigilo.
Om du bur i Austrheim og barnet går i barnehage i ein anna kommune kan du nytte følgjande skjema for å søkje: Skjema - redusert foreldrebetaling (barnehageplass i Alver eller anna nabokommune)

Meir informasjon 

Du kan lese meir på Utdanningsdirektoratet sine sider, klikk her. 


Sist oppdatert: 05.01.2024
Publisert: 27.06.2018