HjemOm kommunenTilgjengelegheitserklæring

Tilgjengelegheitserklæring

Kva gjeld erklæringa for?

Denne tilgjengelegheitserklæringa gjeld for heimesida til Austrheim kommune, inkludert «Min side»-løysinga.

Du finn og tilgjengelegheitserklæring for andre digitale løysingar som er tilgjengelege på heimesida:

  • eDialog - løysinga for sikker sending av e-post til kommunen
  • Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet
  • Vår skjemaløysing: KF MultiForm (kjem om kort tid)
Kven er ansvarleg for innhaldet på nettsida?

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug er ansvarleg redaktør for alt innhaldet, medan Ketil Tjore er webredaktør.

Det vert jobba kontinuerleg med at å oppdatera nettstaden med tanke på klart og forståeleg språk, fungerande lenker, universell utforming, og rett og relevant innhald med tanke på dei ulike fagområda kommunen jobbar innan.

Kommunen følgjer standarden «Retningslinjer for universell utforming av nettinnhald (WCAG) 2.1.» Klikk her for å sjå meir om WCAG 2.1-standarden på Digitaliseringsdirektoratet sine nettsider (ekstern lenke)

Kvalitets- og utviklingsarbeidet går føre seg i samarbeid med vår tekniske leverandør for nettsida, som er Sem & Stenersen Prokom. Klikk her for å sjå meir informasjon om vår tekniske leverandør, på deira nettstad prokom.no (ekstern lenke).

Slik jobbar me med nettsida

Nettsida til kommunen skal oppfylla krav til universell utforming, klarspråk og tilgjenge. I arbeidet med å sikra dette brukar me mellom anna dataverktøyet Monsido. 

Status for samsvar med krav

Nettstaden www.austrheim.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

At sida er delvis i samsvar, inneber at det er brot på 6 av 47 krav i regelverket. Me jobbar med retting slik at sida skal verta heilt i samsvar med regelverket.

Andre løysingar knytt til heimesida:

  • Det kjem ein ny versjon av e-dialog i nærmaste framtid som vil oppfylla krava. Me oppdaterer tilgjengelegheitserklæringane våre kontinuerleg.

  • Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet er under utbetring, og det er venta at den innan kort tid oppfyller krava til universell utforming.

  • Austrheim kommune skal i vår ta i bruk ei ny skjemaløysing frå Kommuneforlaget, Multiform. Tilgjengelighetserklæring for denne kjem når løysinga er på plass.

Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 31.01.2023