Trafikksikring

Trafikksikringsplan

Trafikktryggleik handlar om å kunne bevege seg trygt i sitt eige lokalmiljø, både som fotgjengar, syklist og bilist uavhengig om ein er born, ungdom eller vaksen.

Trafikktryggleiksplanen 2016-2023 vil danna grunnlaget for vidareføring av trafikktryggleiksarbeidet i Austrheim kommune. Planen omhandlar både grunnlagsdata, vurdering av innspel, og prioritering av fysiske tiltak. Vidare er og haldningsskapande arbeid vektlagt i planen.

 

 

 

Les meir om lov om vegar på Lovdata

Trafikksikker kommune

Austrheim kommune har ei viktig rolle i trafikksikringsarbeidet som vegeigar, barnehage- og skuleeigar, arbeidsgjevar, kjøpar av transporttenester, samt ansvarleg for innbyggarane si helse og trivsel. Austrheim kommune har valt å arbeide systematisk med trafikksikringsarbeidet og har i samarbeid med Trygg Trafikk blitt godkjent som Trafikksikker Kommune. Dette betyr at alle delar av organisasjonen arbeider heilheitleg med trafikksikringsarbeidet og har rutinar og system som varetek trafikktryggleiken i organisasjonen.

 

Les meir om Trafikksikker Kommune her: https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/


Sist oppdatert: 11.12.2018
Publisert: 04.12.2018