Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2019 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift)
Vatn  
Vatn, årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 3.154 kroner
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 5.122 kroner
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) 3.278 kroner
Bygg med målt forbruk betalar per m3 21.64 per m3
Fast avgift, vassmålar 1.011 kroner i fast avgift
Tilknytingsavgift bustad/hytte over 90 m2 26.395 kroner
Tilknyting vatn per m2 203 kroner
Tilknyting andre bygg per m2 174 kroner
Kloakk/avlaup  
Kloakk/avlaup årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 3.629 kroner
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 5.904 kroner
Minsteavgift andre bygg (100 m2) 3.884 kroner
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) 29.36 kroner
   
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad 26.395 kroner
Tilknytingsavgift andre bygg per m2 159 kroner 
Slam  
Slamtømming kvart 2. år (heilårsbustad)  1.339 kroner 
Slamtømming kvart 4. år (fritidsbustad)  750 kroner 
Renovasjon (for endring sjå link under)  
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ biodunk  4.360 kroner
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ kompost  3.860 kroner (500 kroner rabatt)
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ biodunk  3.960 kroner (400 kroner rabatt)
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ kompost  3.460 kroner (400+500 kr i rabatt)
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ biodunk  4.760 kroner
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ kompost  4.260 kroner (500 kroner rabatt)
Renovasjon fritidsbustad / Halv avgift  2.180 kroner
Feiing  
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe  461 kroner
Årsavgift feiing og tilsyn to piper  699 kroner
(Feieavgift berre for hus og hytter
med montert eldstad/fyringsanlegg)
 

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2018 (LINK)

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune (LINK)

Endra abonnement renovasjon?

Vil du endra renovasjons-abonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.

Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 13.12.18


Sist oppdatert: 20.09.2019
Publisert: 27.06.2018