HeimPolitikk og administrasjonPolitisk organisering

Politisk organisering

Kontaktinformasjon for ordførar og varaordførar

Ordførar Per Lerøy er den øvste politiske leiaren i kommunen

Ordfører i Austrheim, Per Lerøy

 

 

 

Kontakt ordførar

Per Lerøy (Ap), ordførar 

(kontorplass på kommunehsuet)

Kontakt varaordførar

Anne Dahle Austrheim (KrF), varaordførar

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen. I Austrheim er 5 politiske parti representerte i kommunestyret, som har 17 medlemmer. To av dei faste medlemmene i denne perioden er uavhengige, etter at dei har gått ut av dei partia dei var på liste for ved valet.

Kommunestyret har møte omlag 8 gonger i året. 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret finn du her

Reglement for Austrheim  kommunestyre

Kontaktinformasjon

 

Formannskapet

Formannskapet består av 5 medlemmer frå kommunestyret, og utfører dei oppgåvene som er pålagde ved lov og gjer vedtak i dei sakene kommunestyret har delegert/gjeve formannskapet fullmakt til å avgjere.

Dei fem faste medlemmene i formannskapet er: Per Lerøy (Ap) ordførar, Anne Dahle Austrheim (KrF) varaordførar, Siri Kaland (Ap), Jorund Stellberg (Uavh), Jan Erik Espelid (V).

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i formannskapet finn du her.

Kontaktinformasjon

 

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd.

Utvalet rapporterer direkte til kommunestyret om sitt arbeid og eventuelle forslag til vedtak.

Kontrollutvalet fører løypande tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne, og ser til at kommunen har ein forsvarleg revisjon. Tilsyn med forvaltninga utførast gjennom revisor sitt arbeid med rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalet kan også gjennomføre eigne undersøkingar.

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan, og kan dermed ikkje handsame klager på enkeltsaker. Dersom det ligg føre tips til kontrollutvalet om forhold som bør undersøkast nærare, vil det vere ein fordel om dette i størst mogleg grad er basert på konkrete fakta. Tips eller varsling kan sendast i post eller på e-post til sekretariatet.

Nordhordland Utviklingsselskap IKS har sekretariatsfunksjon for kontrollutvala i kommunane i Nordhordland.

Medlemmer

Solveig Hopen (H) (leiar), Arne Kästel (V) (nestleiar), Tore Austrheim (Ap), Bente Øksnes (Sp), Edvard Bjerkestrand (KrF).

Varamedlemmer er: Dag Arne Solberg (H) - vara for Solveig Hopen, Torunn Helland Karlsen (V) - vara for Arne Kästel, Mariell Sundfjord Storebø (Ap) - vara for Tore Austrheim, Jakob Sæthre (Sp) - vara for Bente Øksnes, og Ivar Bergsvik (Ap) - vara for Edvard Bjerkestrand.

Kontaktinformasjon

 • Postadresse
  Kontrollutvalet i Austrheim kommune
  Nordhordland utviklingsselskap IKS
  Postboks 13
  5902 Isdalstø
 • Solveig Hopen
  Leiar
  Telefon:
  E-post: 

Heimel

Kontrollutvalet er omfatta av Kommunelova § 77 ​ og Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Eldrerådet

Kontaktinformasjon

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Medlemmer i rådet er: 

Leiar Atle Utkilen, vara Olav Hop

Nestleiar Monika Thorpe, vara Randi Dyrøy

Medlem Viggo Leirvåg, vara Hardy Pedersen

Medlem Elsa Skare, vara Tone Rugseth

Den siste plassen i rådet er det eldrerådet som har:

Medlem Solbjørg Sætre, vara Oddlaug Austrheim

Kontaktinformasjon

 • Atle Utkilen
  Leiar
  E-post: atle@adu.no
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av medlemmar frå 8. klasse, 9. klasse og 10. klasse på skulane: Årås skule, Kaland barne- og ungdomsskule og Austrheim vidaregåande skule

Kontaktinformasjon 


Sist oppdatert: 10.04.2019
Publisert: 11.12.2018