HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarPlanendring hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002 - Offentleg ettersyn

Planendring hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002 - Offentleg ettersyn

Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-10. Planomtale, plankart, illustrasjonsplan og føresegner er datert den 14.03.2023.

Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset eller her på Austrheim kommune si heimeside. Sakspapira og alle vedlegg er tilgjengeleg på denne lenka:

Merknad til planframlegget må sendast innan 20. juni 2023 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til:

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 02.06.2023
Publisert: 20.04.2023