HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarMindre reguleringsendring til Reguleringsplan Buholmen i Bergsvik, planid. 2006005 - Offentleg ettersyn

Mindre reguleringsendring til Reguleringsplan Buholmen i Bergsvik, planid. 2006005 - Offentleg ettersyn

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-14. Dokumenta i saka kan de sjå på kommunehuset i Austrheim eller her på heimesida.

Sjå sakspapira på denne linken:

Formålet med planendringa er å tilpassa dagens situasjon i samsvar med ei mindre planendring i planområdet.

Planendringa gjeld i hovudsak, og berre i mindre grad dei to eigedomane gbnr. 157/81 (tomt 1) og gbnr. 157/60 (tomt 2).

Merknad til den mindre reguleringsendringa må sendast skriftleg innan 6. november 2020 til adresse:

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

eller på e-post: post@austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 27.09.2020
Publisert: 27.09.2020