Kulturmiljøplanen på høyring

Etter høyringa vil planen gå til politisk handsaming i kommunestyret 21. september.

Planen heiter «Kulturmiljøplan for kystkommunen Austrheim 2023-2032 - frå steinalder til oljealder», og skal:

  • Auka kunnskapen om og interessa for kulturminne gjennom fokus på formidling, og prioritera særs viktige kulturminne- og eller kulturmiljø.
  • Skapa føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne, og informera om tilskotsordningar.
  • Synleggjera potensiale for bruk av kulturminne gjennom vern til næringsføremål.
  • Skapa eit godt grunnlag for ei heilskapleg kulturminneforvaltning, mellom anna til bruk i samband med planarbeid og byggesakshandsaming.
  • Skapa grunnlag for prioritering av budsjettmidlar.
  • Styrkja samhandlinga mellom kommunen og eigarane av kulturminne, samt frivillige lag og organisasjonar.

Du finn kulturmiljøplanen her på heimesida til kommunen, klikk på denne lenka for saksutgreiing med vedlegg (mellom anna sjølve planen).

Her på denne lenka er skjema for å gje høyringssvar innan fristen 20. august.


Sist oppdatert: 23.06.2023
Publisert: 22.06.2023