HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarInterkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 2. gongs høyring

Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 2. gongs høyring

Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap utarbeidd eit forslag til interkommunal plan for sjøareala i kommunane, jf. Plan- og bygningslova (pbl.) §§9-1, 9-2 og 9-3. Det interkommunale planutvalet (IKPU) har fått mynde til å sende planen ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen bygger på rammene i planprogrammet som vart vedteke av IKPU juni 2021 og det som var på 1. gongs høyring.

Planområdet omfattar sjøareala i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Planområdet gjeld berre sjøområda. Det vil seie frå flomålet i elveosar, vassflata, vassøyla ned og sjølve sjøbotnen. Avgrensing ut i sjø er 1 nautisk mil utanfor grunnlinja og etter rammene elles i hamne- og farvannslova.

Dette er ein arealplan for sjøareala over kommunegrensene og skal sikre langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvalting og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

Trykk her for å lese forslaget til arealplan for sjøareala Region Nordhordland (lenke til nettsida til Region Nordhordland).

Alle innbyggjarar, næringsaktørar, frivillige lag og organisasjonar og offentlege mynde kan sende inn merknad til planforslaget. Det kan gjelde forslaget til arealplan og føresegnene til arealplanen.

Alle innspel skal merkast med «Høyring Interkommunal plan sjøareal» (skriv dette i emnefeltet i epost) – og sendast til post@regionnordhordland.no

eller som brev til

Region Nordhordland IKS
Kvassnesvegen 23
5914 Isdalstø


Sist oppdatert: 30.03.2023
Publisert: 30.03.2023