Godkjenning av ei mindre vesentleg reguleringsendring av Detaljreguleringsplan for næringsområde NO4 Mongstadkrysset, planid. 2003002- Kunngjering

Vedtaket er slik:

  • Austrheim kommune godkjenner ei mindre vesentleg reguleringsendring av Detaljreguleringsplan for næringsområde NO4 Mongstadkrysset, planid. 2003002.
  • Ny føresegn under § 3 Område for forretning, kontor og industri FKI1 og FKI2 vert:
  • BYA = 50%.
  • Høgste mønehøgde er satt til kote 59,5 moh.
  • Bygga kan ikkje vera høgare enn 15 meter og ha maksimum 3 etg.
  • Byggjegrense mellom område FKI1 og FKI2 gjeld ikkje om dette er ein eigedom
  • Det skal vera gode arkitektoniske kvalitetar på bygga.
  • Ny føresegn under § 4 Offentleg veg siste setning vert: "Nytt vegnett skal byggjast som samleveg S2 i næringsområde etter Statens vegvesen si handbok N100 med samla kjørebanebreidde på 5,4 meter."
  • Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova sin § 12-14.

Du kan lesa om den mindre planendringa på kommunehuset eller her på kommunen si heimeside, klikk her for å lesa saksutgreiinga til kommunestyret 22. juni:

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jfr. Pbl . § 1-9 og forvaltningslova § 28. Eventuell klage skal vera grunngjeven og sendast skriftleg innan 11. juli i 2023 til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

Eventuelt krav om erstatning eller innløysing etter Pbl. §§ 15 og 16 må vera framsett innan 3 år.


Sist oppdatert: 22.06.2023
Publisert: 22.06.2023