HeimKulturTilskotsordningar

Tilskotsordningar

Kutt i kulturmidlar i 2019
Som ein konsekvens av Austrheim kommune sin vanskelege økonomi i 2019, vert det ikkje lyst ut midlar til fylgjande føremål på kulturbudsjettet:
- Tilskot til tiltak barn og unge
- Kulturmidlar
- Tilskot til vaksenopplæringstiltak
- Dugnad ved større arrangement

Olav Mongstad, konstituert rådmann

Tilskotsordning i Austrheim kommune.

 

BKK - sosial energi

Vi ønsker å støtte tiltak som skaper energi i BKKs eier- og vertskommuner. Det skal være tiltak som bringer folk sammen enten i deltagelse eller som publikum. Folk sammen skaper energi - Sosial Energi.

Søk her 

FriFond  - barn og unge kan søke støtte

Frifond gir penger til dere som vil lage musikkvideo til bandet, bygge en skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noe annet kult der dere bor.

Søk her.

Gjensidigestiftelsen

Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Vårt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Søk her. 

 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Info frå bufdir sine sider: 

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Frist søknad hos Bufdir  10.12.18

 

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Søknadsportal 

Bufdir sine sider

Treng du hjelp med søknaden ta kontakt med Anita Soltveit - anita.soltveit@austrheim.kommune.no - mob: 474 80 209 - 

Frist  for hjelp til søknad er 01.12.18 

Frist søknad hos Bufdir  10.12.18

Spelemidlar

Lag og organisajoner i Austrheim kan søkja om spelemidlar. Dette gjeld idrettslag så vel som velforeiningar. På kommunehuset kan vi rettleia deg i korleis du skal søkja. Ta kontakt med servicekontoret på tlf: 56 16 20 00 og få meir informasjon.

Det er fylkeskommunen som er tildelt mynde frå Kultur- og kirkedepartementet til å fordele dei spelemidlane som kvart år vert stilt til disposisjon for byggjing av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spelemidlane er eit resultat av overskotet frå Norsk tipping.

https://www.anleggsregisteret.no

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 

 


Sist oppdatert: 09.04.2019
Publisert: 20.11.2018