HeimKulturKulturskulen

Kulturskulen

Søknad om elevplass i kulturskulen 2021 - 2022

Tilbodet for komande skuleår:

  • Piano/keybord
  • Gitar
  • Band - gitar, bass, vokal og slagverk
  • "Babysang" - barn 0 - 2 år
  • Barnekortet Tiriltunge

Elevavgift instrumentalundervisning: kr 1.530.- pr. semester (25% syskenmod.)

Elevavgift babysang: kr 1.020.- pr. semester. Sluttar permisjonstida di midt i semesteret, reduserer skulen avgifta.

Elevavgift barnekor: kr 430.- pr. semester.

Søknad skal innehalda namn, fødselsdato, fullstendig postadresse, tlf / mail til føresette og underskrift  av føresette.

Søknad sender du til Austrheim kulturskule, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller mail: steinar.ebbesvik@austrheim.kommune.no innan 4. juni, 2021.

Kulturskulen sin logo

Retningsliner for elevar i kulturskulen

Instrumentalundervisning
Vil du læra å spela eit instrument? Kulturskulen tilbyr undervisning for nybyrjarar og vidarekomne. Tilboda våre finn du i brosjyren Alle kan søkja opptak i kulturskulen. Vaksne (over 20 år ) får plass når skulen har ressursar til det.

Opptak
Alle kan søkja opptak i kulturskulen. Vaksne får plass når skulen har ressursar til det. Påmelding skal vera skriftleg og er bindande når ein har teke imot tildelt plass.
Utmelding skal vera skriftleg og må vera skulen ihende innan 1. april. Ein kan søkja fritak etter endt haustsemester. Søknad må vera skulen ihende innan 1. november.
Undervisninga
Undervisninga i kulturskulen følgjer skuleruta for grunnskulen. Dei vanlege undervisningsformene er gruppeundervisning eller einetimar.

Instrument / læremidlar
Eleven skal sjølv halda instrument. Instrumentalelevar skal og kjøpa naudsynte læremidlar / notar.

Elevavgifta for intrumentalundervisning er kr 1.528.- pr. semester . Det vert gjeve 25% syskenmodersjon .
For vaksne er elevavgifta kr 2.400.- pr. semester.
Elevavgifta i barnekoret er kr 429.- pr semester.
Elevar frå Kaland betaler kr 100.- pr. semester for skyss til øvinga.

Teikne- og maletilbodet kostar kr 950.- pr. semester pluss materialkostnader på kr 400.-.

Piano 
Keyboard
Gitar
El gitar
Bass
”Musikk fra livets begynnelse”

Babysang

Torsdag kl. 11.00 - 12.15 på kulturskulen

Oppstart august 2020 (viss koronastenginga gjer det mogeleg)

Leiar: Elisabeth Jensen Risnes t. 98822075

Kr 1019,- pr. semester (dersom barselpermisjonen din vert avslutta midt i semesteret, vi avgifta verta redusert)

Påmelding til steinar.ebbesvik@austrheim.kommune.no

Les meir om tilbodet her: Musikk fra livets begynnelse

Tilrettelagt musikkundervisning for elevar med særskilde behov
Tiriltunge barnekor

Kortilbod for aldersgruppa 3. – 7. klasse. Koret øver på Seniorsenteret ( same bygg som kulturskulen ) kvar tysdag kl. 14.45 – 16.00. Kormedlemmane kjem rett frå skulen og før øvinga byrjar får borna servert mat. Tiriltunge opptrer årleg på fleire tilstellingar i Austrheim. Barnekoret er eit samarbeid mellom frivilligsentralen og kulturskulen. Leiarar av koret er Rigmor Ludvigsen (tlf 45635324) og Elisabeth Jensen Risnes (tlf. 98822075).

Korpsinstrument

Denne undervisninga er underlagt skulekorpsa på Austrheim og Kaland.

Visuelle Kunstfag

Teikne- og maleundervisninga i kulturskulen er eit tilbod til både born og vaksne. Me har for tida to grupper for born og ei gruppe for vaksne. Elevane får læra litt om teknikkar som akvarell, blyant / kol og penn for seg sjølv og i kombinasjon. Elevane har også arbeidd med illustrasjon til tekst, collageteknikk. Undervisninga er ofte temabasert og elevane er sjølv med og former oppgåvene slik at opplæringa i stor grad er tilpassa den einskilde elev. Undervisninga skjer på teikne- og malerommet i kulturskulen sine lokaler.

Teikne- og maletilbodet kostar kr 950.- pr. semester pluss materialkostnader på kr 400.-.

Kontakt info

Kulturskulen held til i trivelege lokaler i kommunesenteret på Mastrevik.

Adressa er: Austrheimsvegen 1009.

Kontakt oss:

Steinar Ebbesvik  - kulturskulerektor:

E–post: steinar.ebbesvik@austrheim.kommune.no.

Tlf. 56162135 / 45605938

UKM - Ung kulturmøtes

Noen deltar på UKM for å vise frem noe de brenner for, noen prøver noe helt nytt og andre er med sånn at alle får vist sin beste side.

Sammen skaper vi noe nytt, inspirerer og lærer av hverandre og har det gøy.

Musikal, slampoesi, lysteknikk, foto, hiphop, eller? 
Du bestemmer

Meld deg på her.


Sist oppdatert: 12.02.2021
Publisert: 27.06.2018