HjemKulturKulturminne

Kulturminne

Arkeologiske kulturminne i Austrheim

Det er registrert mange arkeologiske kulturminne i Austrheim. Den største delen av funna er frå steinalderen, men det er også gjort funn frå bronsealderen, jernalderen og mellomalderen. Funna som er gjort er spreidde over heile kommunen frå Øyane i vest til Leirvåg i aust. Dei er registrerte i databasen Askeladden, som ein kan søkje i via www.kulturminnesok.no. I denne artikkelen vert funna presenterte, og sett inn i ein breiare kulturhistorisk kontekst.

 

Kva gjer du om du finn kulturminne 

Riksantikvaren 

Tilskotsordningar kulturminne

SMIL-tilskot
SMIL-ordninga skal mellom anna bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap. Radøy kommune deler kvart år ut SMIL-midlar mellom anna til kulturminne. Det er berre føretak som har rett på produksjonstilskot som kan søkja. 

Ta kontakt med Landbrukskontoret i Austrheim, Fedje og Radøy for meir informasjon.

Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune deler ut midlar til vern og vøling av verneverdige bygg. Søknadsfrist er 1. desember. Les meir på http://www.hordaland.no/nn-NO/kultur/kulturminnevern-og-museum/tilskot-til-vern-og-voling-av-verneverdige-bygg

Hordaland fylkeskommune deler også ut midlar til fartøyvern. Søknadsfrist er 1. desember. Les meir på https://www.hordaland.no/nn-NO/kultur/kulturminnevern-og-museum/tilskot-til-vern-og-voling-av-verneverdige-bygg/​  

Norsk kulturminnefond
Norsk kulturminnefond gjev tilskot til istandsetjing av alle typar kulturminne. Søknadsfrist er 1. november. 

Kulturminnefondet har også ei tilskotsordning for strakstiltak for sikring av bygg. Her er det ingen søknadsfrist. Les meir på nettsidene til Norsk kulturminnefond

Andre
Ta et tak-aksjonen
Stiftelsen-UNI


Sist oppdatert: 23.02.2022
Publisert: 21.11.2018