HeimHelse, sosial og omsorgPleie og omsorgPrisar innan pleie og omsorg

Prisar innan pleie og omsorg

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsløn skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 99.858,- sist endra frå 1. mai 2019.

Prisane er pr. 1/1-19

Heimeteneste

 
  Abonnement, per månad Timepris
Inntil 2G Kr 210,-  
2G-3G Kr 684,- Kr 180,-
3G-4G Kr 860,- Kr 277,-
4G-5G Kr 1.198,- Kr 309,-
Over 5G Kr 1.517,- Kr 349,-

For alle brukarar som har inntekt under 2G gjeld ei abonnementsordning for heimehjelpstenesta på kr. 210- pr. månad, STATLEG SATS (regulert pr. 1.1. kvart år), uavhengig av hjelpeomfanget.

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp utover 8 timar pr. månad, vert det ein gradert abonnementssats å betale, noko som inneber ei fast betaling pr. månad uavhengig av hjelpeomfanget, sjå oppsett.

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp under 8 timar pr. månad, gjeld ei gradert timesbetaling, sjå oppsett.

Tryggleiksalarm

   
Inntekt over 2G Kr 428,- pr månad (auka frå 368 kroner frå 1. august 2019)
Inntekt inntil 2G Kr 266,- pr månad (auka frå 206 kroner frå 1. august 2019)

Korttidsopphald

Pris kr 165,- pr døgn. 

Dersom opphaldet strekkjer seg utover 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dag-/nattopphald i institusjon (medisinsk vurdert - statleg sats)

Pris kr 85,- pr. dag/natt 

Dagsenterplass - aktivitetsopphald

Prisen er inkludert lunsj kr. 155,- pr. dag.  

Mat

   
Middagsombringing/ete på Nordliheimen Kr 100,- pr middag
Lunsj på Nordliheimen

Kr 60,- pr måltid

Hente middagen sjølv

kr. 90,- pr. middag

Vaktmeisterteneste

     
Betaling for teneste som ikkje er lovpålagt Kr. 97 pr. oppdrag brukar er med

  Kr. 71,- pr. oppdrag utført av heimeteneste

Kontakt:

Jannicke Kalland Njøten

Tlf. 56 16 20 43

E-post: jannicke.kalland.njoten@austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 12.08.2019
Publisert: 09.11.2018