HeimHelse, sosial og omsorgPleie og omsorgPrisar innan pleie og omsorg

Prisar innan pleie og omsorg

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsløn skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 101 351,- sist endra frå 1. mai 2020.

Prisane er pr. 1/1-2021

Heimeteneste

 
  Abonnement, per månad Timepris
Inntil 2G Kr 210,-  
2G-3G Kr 721,- Kr 189,-
3G-4G Kr 905,- Kr 291,-
4G-5G Kr 1.261,- Kr 325,-
Over 5G Kr 1.597,- Kr 367,-

For alle brukarar som har inntekt under 2G gjeld ei abonnementsordning for heimehjelpstenesta på kr. 210- pr. månad, STATLEG SATS (regulert pr. 1.1. kvart år), uavhengig av hjelpeomfanget.

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp utover 8 timar pr. månad, vert det ein gradert abonnementssats å betale, noko som inneber ei fast betaling pr. månad uavhengig av hjelpeomfanget, sjå oppsett.

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp under 8 timar pr. månad, gjeld ei gradert timesbetaling, sjå oppsett.

Tryggleiksalarm

    
Inntekt over 2G Kr 451,- pr månad
Inntekt inntil 2G

Kr 280,- pr månad

Korttidsopphald

Pris kr 175,- pr døgn. 

Dersom opphaldet strekkjer seg utover 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dag-/nattopphald i institusjon (medisinsk vurdert - statleg sats)

Pris kr 95,- pr. dag/natt 

Dagsenterplass - aktivitetsopphald

Prisen er inkludert lunsj kr. 164,- pr. dag.  

Mat

   
Middag kjørt heim kr 105,- pr middag
Ete middag på Nordliheimen Kr 105,- pr middag
Lunsj på Nordliheimen

Kr 63,- pr måltid

Hente middagen sjølv

kr. 95,- pr. middag

Vaktmeisterteneste/Følgeteneste

     
Betaling for teneste som ikkje er lovpålagt Kr. 102,- pr. oppdrag brukar er med

  Kr. 75,- pr. oppdrag utført av heimeteneste

Kontakt:

Jannicke Kalland Njøten

Tlf. 56 16 20 43

E-post: jannicke.kalland.njoten@austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 11.02.2021
Publisert: 09.11.2018