Prisar innan pleie og omsorg

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsløn skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2021 kroner 106 399.

På denne linken til Nav.no kan du sjå oppdatert G-beløp, og historisk utvikling:

 

Prisane under er oppdaterte per 1/1-2022

 

Heimeteneste

 
  Abonnement, per månad Timepris
Inntil 2G Kr 215,-  
2G-3G Kr 739,- Kr 193,-
3G-4G Kr 927,- Kr 298,-
4G-5G Kr 1.292,- Kr 333,-
Over 5G Kr 1.636,- Kr 376,-

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp utover 8 timar pr. månad, vert det ein gradert abonnementssats å betale, noko som inneber ei fast betaling pr. månad uavhengig av hjelpeomfanget, sjå oppsett.

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp under 8 timar pr. månad, gjeld ei gradert timesbetaling, sjå oppsett.

For brukarar som har inntekt under 2G gjeld ei abonnementsordning for heimehjelpstenesta på kr. 215,- pr. månad. Dette er ein statleg sats, som vert regulert frå 1. januar kvart år. Satsen vert fastsett i samband med vedtak av statsbudsjettet for det kommande året, og står i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (lenke til forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke)). Satsen er uavhengig av hjelpeomfanget.

Tryggleiksalarm

    
Inntekt over 2G Kr 462,- pr månad
Inntekt inntil 2G

Kr 287,- pr månad

Korttidsopphald

Pris kr 180,- pr døgn. 

Dersom opphaldet strekkjer seg utover 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dette er ein statleg sats, som vert fastsett i samband med vedtak av statsbudsjettet for det kommande året, og står i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (lenke til forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke)).

Dag-/nattopphald i institusjon (medisinsk vurdert)

Pris kr 100,- pr. dag/natt.

Dette er ein statleg sats, som vert fastsett i samband med vedtak av statsbudsjettet for det kommande året, og står i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (lenke til forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke)).

Dagsenterplass - aktivitetsopphald

Prisen er inkludert lunsj kr. 168,- pr. dag.  

Mat

   
Middag kjørt heim kr 107,- pr middag
Ete middag på Nordliheimen Kr 107,- pr middag
Lunsj på Nordliheimen

Kr 64,- pr måltid

Hente middagen sjølv

kr. 97,- pr. middag

Vaktmeisterteneste/Følgeteneste

     
Betaling for teneste som ikkje er lovpålagt Kr. 104,- pr. oppdrag brukar er med

  Kr. 76,- pr. oppdrag utført av heimeteneste

Kontakt:

Jannicke Kalland Njøten

Tlf. 56 16 20 43

E-post: jannicke.kalland.njoten@austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 10.03.2022
Publisert: 09.11.2018