Fritidskontakt

Treng du fritidskontakt?

Fritidskontakt er eit tilbod til personar i alle aldersgrupper som har behov for sosialt samvær, eller som treng støtte for å delta i aktivitetar utanfor heimen.

Slik søkjer du:

Du må sende søknad til kommunen, som vurderer om du oppfyller kriteria. Forvaltningskontoret er kommunens koordinerande eining for desse tenestene.

 • Besøksadresse:
  Forvaltningskontoret Austrheim kommune
  Sætremarka 2
  5943 Austrheim

  Telefon: 56 16 20 00
  Kontordagar tysdag, onsdag og fredag.

 • Søknaden sender du på e-post til Austrheim kommune: post@austrheim.kommune.no

  Eller pr. post til
  Austrheim kommune
  Forvaltningskontoret
  Sætremarka 2
  5943 Austrheim

Du kan forvente at forvaltninga tar kontakt med deg innan 14 dagar.

Kva får du?

Tenesta skal hjelpe deg til å få ei meiningsfylt  fritid og samvær med andre.

Dersom du ønskjer det, kan fritidskontakten:

 • Komme heim til deg
 • Bli med på kino
 • Bli med på trening eller andre sosiale aktivitetar med meir

Krav til søkjar

Det er ingen formelle krav for å få fritidskontakt. Tenesta er for alle som treng eit slikt tilbod.

Du treng ikkje å søkje om fritidskontakt dersom du bur i omsorgsbustad. Då er denne tenesta inkludert i tilbodet du allereie får av kommunen.

Kva kostar det?

Det er gratis å ha fritidskontakt. Du må dekke dine eigne utgifter til aktivitetar som du og fritidskontakten er med på ilag.

Har du følgjekort, kan fritidskontakten din få gratis eller rimelegare inngang mange stader.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist for fritidskontakt. Vi behandlar alle søknadar etter kvart som dei kjem inn til oss.

 

Vil du bli fritidskontakt? 

Som fritidskontakt får du godtgjerdsle frå kommunen for å hjelpe eit anna menneske som treng støtte til å få ei meir aktiv, meiningsfylt og sosial fritid.

Mange treng fritidskontakt. Nokon klarar ikkje å kome seg ut på eiga hand, andre treng hjelp til å meistre ulike aktivitetar. Dei som treng støttekontakt er ulike og difor treng me ulike støttekontaktar!

Slik søkjer du

Ta kontakt med Forvaltningskontoret.

 • Besøksadresse:

  Forvaltningskontoret Austrheim kommune
  Sætremarka 2
  5943 Austrheim 

  Kontordagar tysdag, onsdag og fredag.

 • Postadresse:

  Austrheim kommune
  Forvaltningskontoret
  Sætremarka 2
  5943 Austrheim

 • Telefon: 56 16 20 00

 • E-post: post@austrheim.kommune.no

Krav til deg

 • du bør vere minst 18 år
 • du må kunne leggje fram politiattest
 • du må vere trygg på deg sjølv og like å vere saman med andre
 • du bør vere tolerant og fleksibel, men samstundes evne å sette klare grenser

For å skape trygge rammer kring den du skal hjelpe, er det ein fordel om du bind deg for minst eitt år.

Kva skjer vidare?

 1. Vi prøver å svare deg innan fire veker.
 2. Vi kallar deg inn til ein ein samtale for å finne ut meir om deg og gi deg meir informasjon om det å vere fritidskontakt.
 3. Dersom vi ikkje har nokon ledige oppdrag når du søkjer, legg vi søknaden din til side og finn han fram når vi har behov for nye fritidskontaktar.

 


Sist oppdatert: 22.09.2022
Publisert: 23.11.2018