HeimHelse, sosial og omsorgHelsetenesterHelsesjukepleiar (helsesøster)

Helsesjukepleiar (helsesøster)

Telefon til Helsestasjon:

Kontor: 56 16 82 11

Gudny Sognnes, mobil: 41 47 77 13

Kjersti Nilsen Torstensen, mobil: 408 02 756

Ragnhild Syslak, mobil: 945 06 746

Helsestasjon 0-5 år

Tenesta skal betre forutsetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivsel, velvære og meistring av de utfordringane menneske møter i kvardagen. Helsesjukepleiar-tenesta skal og  førebyggje sjukdom og skade.

 

Familien sine ressursar og eige ansvar er sentrum, og helsesjukepleiar si rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Helsesjukepleiarkonsultasjonen vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samt rettleiing og samtale rundt utviklinga til barnet. I tillegg er det rom for foreldra å ta opp ting som dei lurer på eller er opptekne av i forhold til barnet og familiesituasjonen.

 

Etter samtykke frå familien kan helsesjukepleiar samarbeide med:

Jordmor

Fastlege

PPT

Psykisk helse

Psykolog

Fysioterapeut

Barnevern

Tilbodet på helsestasjonen born 0-5 år

Telefon frå helsesjukepleiar få dagar etter at de kjem heim frå sjukehuset med den nyfødte.

Heimebesøk helsesjukepleiar, 7-10 dagar  etter fødsel.

6 veker-kontroll hjå helsesjukepleiar, med legeundersøking, rotavirus vaksine (drikkevaksine).

Vegekontroll mellom 6- 10 veker ved behov.

3 mnd-kontroll hjå helsesjukepleiar. Tilbod om 1. vaksine (Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, influensa type B, hepatitt B og pneumokokksykdom). Rotavirus vaksine (drikkevaksine)

4 mnd helsesjukepleiar.

5 mnd helsesjukepleiar. Tilbud om 2. vaksine (same som 1. dose).

6 mnd helsesjukepleiar, med legeundersøking.

7 mnd helsesjukepleiar.

8 mnd helsesjukepleiar.

9 mnd helsesjukepleiar.

10 mnd helsesjukepleiar.

11 mnd. helsesjukepleiar

12 mnd helsesjukepleiar. Tilbud om 3. vaksine (same som 1 dose), med legeundersøking.

13-14 mnd. helsesjukepleiar.

15 mnd helsesjukepleiar. Tilbud om MMR vaksine (meslinger, kusma og raude hundar).

17-18 mnd helsesjukepleiar.

2 år helsesjukepleiar, med legeundersøking.

3 år ved prematuritet, helsesjukepleiar.

4 år helsesjukepleiar.

 

Informasjon om Barnevaksinasjonsprogrammet, samt nyttige råd ved vaksinasjon

På helsestasjonen møter du

Gudny Sognnes

Gudny er leiande helsesjukepleiar og er dermed ansvarleg leiar for helsestasjons- og skulehelsetenesta i Austrheim kommune. Gudny har ansvar for Årås barnehage, Årås skule og Austrheim vidaregåande skule. Ho har også  konsultasjonar på helsestasjonen.

Tlf.nr. 56 16 82 11 / 41 47 77 13

 

Ragnhild Syslak

Konsultasjonar på helsestasjonen, ansvarleg helsesøster for flyktningar, ansvar for Kaland barnehage, Kaland skule og Austrheim vidaregåande skule.

Tlf.nr.  945 06 746

 

Nyttige tlf.nr

Austrheim legesenter : 56168200

Medisinsk nødtelefon: 113

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (Døgnopen)

Legevakt i Austrheim: 116 117

 

Lovgrunnlag og klageadgang

Helse- og omsorgstenesteloven
Folkehelseloven
Pasient- og brukerrettighetsloven  
Helsepersonellova
Smittevernlova

Dersom vi ikkje oppfyller våre forpliktelsar har de anledning til å klage. Ta fyrst kontakt med leiande helsesøster Gudny Sognnes. Om klaga ikkje fører fram, kan du kontakte kommunalsjef for oppvekst. Som mottakar av tenesta kan du etter pasientrettighetsloven også klage til helsetilsynet i Hordaland.

 

Nyttige nettadresser

Folkehelseinstituttet

Informasjon om sunn og trygg mat frå offentlege myndigheiter

Informasjon på helsenorge.no 

Ammehjelpen

Råd til medisinbruk til gravide og ammande

 

Dersom vi ikkje oppfyller våre forpliktelsar har de anledning til å klage. Ta fyrst kontakt med leiande helsesøster. Om klaga ikkje fører fram, kan du kontakte avdelingsleiar helse. Som mottakar av tenesta kan du etter pasientrettighetsloven også klage til helsetilsynet i Hordaland.

 

Opningstider og kontaktinformasjon:

Kvardagar frå klokken 08.00-15.30

Stengt i helger og på heilagdagar.

Kontakt oss:

 • Telefon: 56168211

Besøksadresse:

 • Årås helsestasjon
 • Sætremarka 2
 • 5943 Austrheim

Postadresse:

 • Årås helsestasjon
 • Sætremarka 2
 • 5943 Austrheim
 Skulehelsetenesta 6-20 år

Velkommen til skulehelsetenesta i Austrheim kommune.

Austrheim kommune har 2 helsesjukepleiarar som jobbar 1 dag kvar i skulehelsetenesta, og har fast trefftid på dei ulike skulane.

I trefftida har helsesjukepleiar «Open dør», det vil seie at helsesjukepleiar er tilgjengeleg slik at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt utan å bestille time på førehand. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du ynskjer å ta opp.

I tillegg til det generelle tilbodet til alle elevar vert det utført målretta helseundersøkingar av enkelte elevar ut i frå meldte/ observerte behov. Det kan også arbeidast i grupper med elevane om ulike tema. Helsesjukepleiar samarbeider med skule, psykolog for barn og unge, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykkje frå føresette.

 

Kvifor har me skulehelseteneste?
 • Skulehelsetenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod til alle barn, unge og deira føresette, og er ein del av kommunens folkehelsearbeid.
 • Tenesta skal fremje psykisk og fysisk helse, samt gode sosiale og miljømessige forhold.
 • Tenesta skal også førebyggje sjukdomar og skader. Arbeidet inneber veiledning, helseundersøkingar, vaksinering, oppfylgjing og henvisning vidare ved behov.
 • Skulehelsetenesta skal være eit tilbod som det er enkelt å oppsøkje, der ein vert teken på alvor med sine små og store helseproblem og utfordringar.
 • Folkehelsearbeid handler m.a.o om å satse i forhold til den fysiske helsa gjennom påverknad av levevanar og levekår.
 • Gjennom å satse på styrking av den psykiske helsa gjennom å leggje til rette for oppleving av meistring, god sjølvkjensle, menneskeverd, tryggleik og respekt

 

Helseopplysning i skulen

Det er viktig med eit tett samarbeid mellom barn, føresette, skule og helsesjukepleiar for å kunne arbeide førebyggjande for å skapa eit best mogeleg oppvekstmiljø for elevane. Skulehelsetenesta sitt arbeid kan føregå individuelt, i klasse eller gruppe på skulen. Det individretta arbeidet i skulehelsetenesta er målretta helseundersøkingar på bestemte alderstrinn, individuell veiledning etter "open dør" - prinsippet, og oppfølging av elevar med spesielle behov. Det at helsepersonell er tilstades på skulen til faste tider er viktig for at elevar med fysiske eller psykososiale problem søkjer hjelp.

  

Tidspunkt:                         Aktuelle tema/                Undersøkingar/ vaksine                             Stad:

Tidspunkt: Aktuelle tema/Undersøkingar/vaksine  Stad
Førskule (5-6 år)

Kosthald
Leggjetider - søvn
Skuleveg/ ulykker/ skader TV/ videobruk
Sosialt nettverk
Utvikling og røyrsle
Foreldreinformasjon om syn
Høgde/ vekt Hørselstest
Undersøkjing av lege 

 Helsestasjon
 1.trinn  "Open dør"  Skule
 2.trinn  Vaksinering  Skule
 3.trinn Vekt/lengde/kmi måling
Prat med eleven, evt foreldre dersom behov  
 "Open dør"
 
 4.trinn  "Open dør"  Skule
 5.trinn  "Open dør"  Skule
 6.trinn  Vaksine molt meslingar, kusma, raude hundar
"Open dør"
 Skule
 7.trinn  HPV vaksine
"Open dør"
 Skule
 8.trinn  Vekt/lengde/kmi måling
Individuelle helsesamtalar
"Open dør"
 Skule
 9.trinn  "Open dør"  Skule
 10.trinn  Vaksine mot polio, stivkrampe, difteri og kikhoste
"Open dør"
 Skule
 VG1  "Open dør"
kidscreen (elevundersøking)
 Skule
VG2 "Open dør"  Skule

 

 

Nyttige nettadresser

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Folkehelseinstituttet

Informasjon frå helsenorge.no

Rettleiing om spiseforstyrrelsar

Rådet for psykisk helse - treng du hjelp?

Mental helse ungdom

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Landsforeningen for voldtatte

Senter for ungdom, samliv og seksualitet

Sex og samfunn

Ung.no

Skeiv ungdom

Bergen legevakt

Helseutvalget

  

Nyttige tlf.nr

Austrheim legekontor : 56 16 82 00

Medisinsk nødtelefon: 113

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (Døgnopen)

Legevakt i Nordhordland: 116 117

Røde Kors kontakttelefonen for barn og unge: 800 33 321

Kirkens SOS krisetelefon: 815 33 300

Telefonen for seksuell helse: 810 02 244

Ungdomstelefonen for lesbiske og homofile 810 00 277


Sist oppdatert: 01.09.2020
Publisert: 27.06.2018