Fysio- og ergoterapi

Den kommunale fysioterapitenesta sine arbeidsoppgåver omfattar helsefremjande og førebyggjande arbeid, undersøking/behandling, samarbeid med helsestasjon og barnehage/skule, samt habilitering og rehabilitering.

Kontaktinformasjon

Fysioterapeutane har arbeidsoppgåver knytt til fleire arenaer, og vil derfor ikkje alltid vere til stades i fysioterapilokala.

Ønskjer ein å komme i kontakt med fysioterapeut kan ein ringja tlf: 917 20 143.

Fysioterapeut vil svare på telefon i tidsrommet 8.00 – 15.00 så langt det let seg gjere, og vil elles kontakte deg dersom du legg igjen beskjed på telefonsvarar.

Følgjande pasientgrupper vert prioriterte

Barn

Palliative pasientar

Postoperative pasientar

Pasientar med alvorleg skade eller sjukdom der tidleg oppfølging kan vere avgjerande (dette gjeld òg ved forverring/funksjonsfall hjå kronisk sjuke).

Gravide

Sjukemelde eller dei som står i fare for å bli sjukemelde.

Fysioterapitenesta samarbeider med pleie- og omsorgsavdelinga i kommunen om ansvar for formidling av hjelpemiddel, og vil kunne rettleie deg dersom du har behov for hjelpemiddel.

Privatpraktiserande fysioterapeut

Privatpraktiserande fysioterapeut Roger Sundal Villanger treff du på
tlf. 56169925.

Han er lokalisert i Uthaugbygget på Årås.


Sist oppdatert: 04.12.2018
Publisert: 27.06.2018