HjemNyheterPlanstrategien er godkjent

Planstrategien er godkjent

Slik er vedtaket frå kommunestyret:

Planstrategi for Austrheim kommune 2020-2024 vert godkjent. Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova sin § 10-1.

Styringsgruppa for planstrategiarbeidet er formannskapet.

Den kommunale planstrategien skal vera eit hjelpemiddel for kommunestyret til å avklara kva planoppgåver Austrheim kommune skal prioritera i valperioden. Planstrategien drøftar og kommunen sine strategiske val knytta til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorane sine arbeidsoppgåver. Planstrategien skal vedtakast av kommunestyret minst ein gong i kvar valperiode. Det er ikkje mogleg å klaga på vedtaket av den kommunale planstrategien. Planstrategien kan lesast på Austrheim kommune sine heimesider.

Her finn du planstrategien for 2020-2024:

Her finn du kommunestyresaka om planstrategien for 2020-2024, og dei ulike innspela:


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 18.11.2020