Styringsdokument, planar og høyringar

rettleiar til handtering av jordmassar

Jordmassar - frå problem til ressurs

Rettleiar for offentleg forvaltning

Det å utarbeide denne rettleiaren var eit av fleire tiltak i prosjektet «Jordmassar frå problem

til ressurs – ta vare på matjorda». Kommunane i Nordhordland har fått finansiert prosjektet

med skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i Hordaland, klimatiltaksmidlar frå Hordaland fylkeskommune

og omfattande eigeninnsats.

04. oktober 2016 Les meir
KommuneROS

KommuneROS Austrheim 2016 - offentleg gjennomsyn og høyring

 

Kommunestyret vedtok i møte den 22.06.2016 at utkast til overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2016 ,med tilhøyrande analyser og utgreiingar, vert lagt ut til offentleg gjennomsyn og høyring i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14.

28. juni 2016 Les meir
TPS

Kommunedelplan for trafikksikring 2016 – 2023 vert med dette lagt ut for offentleg høyring og ettersyn.

Trafikksikringsplan 2016-2023

Kommunedelplan for trafikksikring 2016 – 2023 vert med dette lagt ut for offentleg høyring og ettersyn.

06. juni 2016 Les meir

Eigarskapsmelding 2016

Her finn du kommunen si Eigarskapsmeldeing 2016. Vart vedteke i Austrheim kommunestyre 14.04.16

Last ned

03. mai 2016 Les meir
Bakkastraumen 1

Namn på bruer i Austrheim

Austrheim vil reisa namnesak om namn på bruer i Austrheim. For bruer som ligg på kommunale og private vegar, er det kommunestyret som vedtek namnet. For dei bruene som ligg på fylkesveg, vil Austrheim kommune fremja namneforslag til Hordaland Fylkeskommune som gjer endeleg vedtek om namna.

18. januar 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish