Psykisk helse - Austrheim

Psykisk helse er ein del av helsetenestene i Austrheim. Avdelingsleiar er kommuneoverlege Peter Kubon. Fagleiar for psykisk helse er psykiatrisk sjukepleiar Kristine Fanebust.
Fagleiar er den som tek i mot henvendelsar. Tenesta er eit lågterskel tilbod innan psykisk helse i kommunen. Det vil sei at det skal vera lett å ta kontakt og å få rimeleg rask hjelp.
Telefon til fagleiar er 56168213 mob.90090954

Oppgåvene er å delta i behandling og tilrettelegging av tiltak for personar med psykiske lidingar, kriser og vanskelege livssituasjonar. Samt delta i førebyggande arbeid blant barn og unge, pluss vera rettleiar for anna helsepersonell.

Har nært samarbeid med legetenesta og spesialisthelsetenesta der det er naudsynt.

Web levert av CustomPublish