Kontrollutvalet 2015 - 2019

Kontrollutvalet skal på kommunestyret sine vegner ha det løpande tilsynet med forvaltninga i kommunen og vert vald for heile perioden.

Kontrollutvalet skal sjå til at den kommunale årsrekneskapen vert revidert på ein betryggande måte og elles halda seg orientert om revisjonsarbeidet gjennom året.

Kontrollutvalet skal syta for forvaltningsrevisjon av den kommunale verksemda, og skal også utarbeida ein plan for gjennomføringa av denne. Rapport skal leggjast fram for kommunestyret.

Kontrollutvalet skal og gjennomføra selskapskontroll av kommunale selskap etter vedteken plan for dette

Medlem kontrollutvalet:
Solveig Hopen (H) (leiar)   -   vara: Dag Arne Solberg (H)                       
Arne Kästel (V) (nestleiar) - vara: Torunn Helland Karlsen (V)
Tore Austrheim (Ap) - vara: Mariell Sundfjord Storebø (Ap)
Rolf Sandstad (KrF) - vara: Edvard Bjerkestrand (KrF)
Bente Øksnes (Sp) - vara: Jakob Sætre (Sp)

 

 

 

Web levert av CustomPublish