Eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring for år 2018

Austrheim kommune har i kommunestyremøtet den 14.Desember 2017 vedtatt eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring gjeldande frå 01.01.2018

 j.f esktl§1.3 ledd bokstav d.

Eigedomsskatten er fastsett til 7 promille j.f. esktl § 4.10.

 

Skatteliste for eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring vert lagt ut til offentleg ettersyn i Servicekontoret på Kommunehuset i 3 veker frå  1. Mars 2018. j.f. esktl § 15.

Trykk her for å laste ned lista over eigedomsskatt 2018

Trykk her for å laste ned lista over fritak 2018

Eigedomsskatten skal betalast i 2 like terminar.

 

1. termin forfell til betaling 03.04.2018.

 

2. termin forfell til betaling 02.10.2018.

 

Eigedomsskatten skal betalast til fastsett tid og med dei beløp som først er fastsette, sjølv om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller de står til prøving for ein klageinstans eller domstolane, jf.esktl. § 25 (3).

 

Skattytar som meiner at utskrivinga er urett, kan klage på den utskrivne eigedomsskatten.

 

Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller skattesetelen vart sendt , jf.esktl. § 19.

Klage over verde kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga, dersom det ikkje er klaga over same grunnlag tidlegare år i samsvar med esktl§ 19. første ledd tredje setning.

 

Skriftleg klage på utskriven eigedomsskatt vert å senda til :

 

            Austrheim kommune

            Sætremarka 2

            Eigedomsskattekontoret

            5943 Austrheim

 

 

 

Austrheim kommune

Eigedomsskattekontoret

Web levert av CustomPublish