Detaljregulering for næringsområde og småbåthamn på Langøyna - del av gnr. 163, planid. 2017005 - Offentleg ettersyn

I tråd med vedtak i formannskapet den 14 juni 2018 kunngjer Austrheim kommune følgjande vedtak:

Formannskapet legg med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 planframlegg for Detaljregulering for næringsområde og småbåthamn på Langøyna - del av gnr. 163, planid. 2017005 ut på offentleg ettersyn. Plankart og planføresegner er datert 15.05.2018, planomtalen er datert den 23.05.2018.

 

Du kan lesa om planforslaget på Austrheim kommune si heimeside  Det er og mogeleg å sjå det på kommunehuset. Merknad til planforslaget må

sendast skriftleg innan 15. august 2018 til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

DOKUMENT I SAKA:

Plankart

Risiko- og sårbarhetsanalyse Planomtale

Illustrasjonsplan

Reguleringsføresegner

Vedtak Detaljregulering

 

Rådmannen

Web levert av CustomPublish