Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 - Offentleg ettersyn.

I tråd med vedtak i formannskapet den 14 juni 2018 kunngjer Austrheim kommune følgjande vedtak:

Formannskapet legg med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 planframlegg for Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 ut på offentleg ettersyn. Reguleringsføresegner og planskildringa er datert 25. mai 2018, plankartet 24. og 25 mai 2018. Illustrasjonsplanen er datert 28. mai 2018

 

Du kan lesa om planforslaget på Austrheim kommune si heimeside  Det er og mogeleg å sjå det på kommunehuset. Merknad til planforslaget må sendast skriftleg innan 15. august 2018 til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

DOKUMENT I SAKA:

Reguleringsføresegner

Detaljregulering

Reguleringsplan 1

Reguleringsplan 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Planomtale

Illustrasjonsplan

Kaland skule

GH 100

Detaljregulering av skule og barnehageområdet - støyvurdering

 

Rådmannen

Web levert av CustomPublish